<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

Generelle betingelser

AMESTO SOLUTIONS

Generelle forretningsbetingelser

  

AMESTO SOLUTIONS DANMARK A/S

Forretningsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Disse forretningsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse for alle aftaler, hvor kunden (”Kunden”) køber et produkt eller en ydelse fra Amesto Solutions A/S (”Amesto”), CVR 25380010, Njalsgade 72B 6.sal, 2300 København S, medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. De respektive aftaler vil specificere nærmere, hvilke produkter og ydelser, der skal leveres, aftalt tidsramme og pris. For en sådan konkret aftale refereres der til ”Købsaftalen” heri. Købsaftalen sammen med Betingelserne og alle gyldige senere ændringer hertil vedtaget skriftligt af parterne betegnes samlet som parternes ”Aftale” eller ”Aftalen”. 

1.2 Betingelserne finder anvendelse, uanset om Amesto er hoved- eller underleverandør eller videresælger tredjeparters produkter eller ydelser.  

1.3 Kundens angivelse af særlige vilkår, købsbetingelser, kontraktbetingelser eller andre vilkår og betingelser, uanset hvordan disse fremsættes, skal ikke betragtes som en afvigelse fra Betingelserne, medmindre Amesto skriftligt har accepteret dem.  

1.4 Betingelserne består af to (2) dele:  
Del I indeholder de generelt gældende betingelser, herunder vilkår for konsulentydelser. 

Del II indeholder de særligt supplerende betingelser, der gælder for software- og SaaS-produkter/services, kunden køber af Amesto.  

Læs mere Luk

Del 1

Generelle betingelser, herunder betingelser for konsulentydelser

1. Anvendelse

1.1 Disse forretningsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse for alle aftaler, hvor kunden (”Kunden”) køber et produkt eller en ydelse fra Amesto Solutions A/S (”Amesto”), CVR 25380010, Njalsgade 72B 6.sal, 2300 København S, medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. De respektive aftaler vil specificere nærmere, hvilke produkter og ydelser, der skal leveres, aftalt tidsramme og pris. For en sådan konkret aftale refereres der til ”Købsaftalen” heri. Købsaftalen sammen med Betingelserne og alle gyldige senere ændringer hertil vedtaget skriftligt af parterne betegnes samlet som parternes ”Aftale” eller ”Aftalen”. 

1.2 Betingelserne finder anvendelse, uanset om Amesto er hoved- eller underleverandør eller videresælger tredjeparters produkter eller ydelser.  

1.3 Kundens angivelse af særlige vilkår, købsbetingelser, kontraktbetingelser eller andre vilkår og betingelser, uanset hvordan disse fremsættes, skal ikke betragtes som en afvigelse fra Betingelserne, medmindre Amesto skriftligt har accepteret dem.  

1.4 Betingelserne består af to (2) dele:  
Del I indeholder de generelt gældende betingelser, herunder vilkår for konsulentydelser. 

Del II indeholder de særligt supplerende betingelser, der gælder for software- og SaaS-produkter/services, kunden køber af Amesto.  

Læs mere Luk

2. Aftaleindgåelse

2.1 Amestos skriftlige tilbud er, medmindre andet er anført i disse, gældende 30 dage fra tilbudsdatoen.  

2.2 Har Amesto påbegyndt arbejdet på og/eller levering af en ydelse til Kunden, anses en Købsaftale for indgået, uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag.  

2.3 Kunden er dog alene forpligtet til at betale for Amesto ydelser, hvis Amesto godtgør, at Kunden var bekendt med eller burde have indset, at Amesto havde påbegyndt arbejdet med og/eller leveringen af ydelserne, eller såfremt Kunden senere accepterer at modtage ydelserne.   

Læs mere Luk

3. Amestos konsulentydelser

3.1 Amesto leverer konsulentydelser relateret til IT løsninger samt ydelser indenfor HR, regnskabs- og økonomiområdet.  

3.2 Amestos konsulentydelser er beskrevet i Købsaftalen, hvori leverancens omfang, priser og aftalte leveringstidspunkter er specificeret.  

3.3 Medmindre det i Købsaftalen udtrykkeligt er specificeret, at Amesto skal levere et bestemt resultat, skal Amesto kun levere bistand i form af arbejdstimer. I sådanne tilfælde har Amesto ret til sit vederlag, når tiden er forbrugt.  

3.4 Amesto skal sikre, at ydelserne udføres af kvalificerede konsulenter og i overensstemmelse med god IT-skik, samt den ”best practice”, som anbefales af de relevante softwareleverandører, som ydelserne vedrører, medmindre andet er skriftligt aftalt.  

3.5 Amesto rådgiver ikke om juridiske, skattemæssige eller økonomiske forhold, ligesom Amesto ikke rådgiver om regulatoriske forhold i øvrigt. Kunden skal derfor sikre sig, at Amestos ydelser er anvendelige og lovlige til Kundens brug.  

 

Læs mere Luk

4. Udskiftning af Amestos konsulenter

4.1 Hvis parterne har aftalt levering af navngivne konsulenter, udskiftes disse kun, såfremt det kan ske uden ulempe og/eller meromkostning for kunden.  

4.2 Amesto er ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende levering af konsulentydelser, hvis forsinkelsen skyldes sygdom eller lignende, herunder graviditet, dødsfald, opsigelse eller andet, der kan betegnes som lovligt forfald, hos Amestos konsulenter.  

4.3 Såfremt en situation som anført i punkt 4.2 måtte opstå, vil Amesto bestræbe sig på hurtigst muligt at finde en ny konsulent med de relevante kvalifikationer. 

 

Læs mere Luk

5. Kundens forpligtelser

5.1 Kunden skal på eget initiativ forsyne Amesto med alle oplysninger, der er nødvendige og relevante for levering af Amestos ydelser, herunder specifik viden om Kundens IT-systemer og/eller programmel.  

5.2 Kunden skal bidrage med de ressourcer og uden ugrundet ophold træffe sådanne beslutninger, som der er nødvendige for Amestos opfyldelse af indgåede Aftaler.  

5.3 Kunden skal uden beregning stille nødvendige faciliteter til rådighed for Amesto, såsom infrastruktur og lokaler.  

5.4 Kunden er forpligtet til at opretholde en generel forsikring for Kundens virksomhed, herunder en driftstabsforsikring.  

Læs mere Luk

6. Kundens forpligtelser vedrørende IT-sikkerhed mv.

6.1 Kunden skal implementere og følge god IT-skik og gældende industristandarder og anbefalinger for IT-sikkerhed samt træffe og opretholde de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte sine IT-systemer og data.  

Herunder skal Kunden:  

  • sikre den IT-infrastruktur, Amesto medarbejdere arbejder i/med, så der ikke opstår risiko for tab eller skader på Kundens IT-infrastruktur, herunder tab af eller skade på data,  
  • sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden Amestos medarbejdere får adgang til Kundens IT-infrastruktur. Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori Amesto er involveret (Amesto tager, medmindre det er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Parterne, ikke backup af sådanne data),  
  • sikre, at alle versioner af software på Kundens systemer er opdaterede og under support fra softwareleverandøren.  
Læs mere Luk

7. Amestos konsulentvederlag

7.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, beregnes Amestos vederlag på baggrund af den tid, der er forbrugt på ydelserne til den enhver tid gældende takst eller anden standardpris for den anvendte ressource/konsulent.  

7.2 Den aftalte timepris er gældende for konsulentydelser, der udføres inden for normal arbejdstid, dvs. på hverdage, mandag – fredag, ekskl. danske helligdage, i tidsrummet 08.00-17.00.  

7.3 Hvis kunden ønsker konsulentydelser i tidsrummet 17.00– 21.00, beregnes der et tillæg på 50% af den aftalte timepris. I tidsrummet 21.00-08.00 beregnes et tillæg på 100% af timeprisen. Lørdage, søndage og danske helligdage beregnes et tillæg på 150% af timeprisen.  

7.4 Arbejde i henhold til 7.3 udføres kun efter aftale med kunden, idet Amesto ellers ikke er berettiget til de angivne tillæg. 

7.5 Såfremt andet ikke er aftalt, faktureres vagter, hvor konsulenten er anmodet om at stå til rådighed, med 25% af aftalt timepris for den aftalte periode + aftalt timepris pr. påbegyndt time.  

7.6 Ved kundens aflysning eller udskydelse af en aftale om konsulentbistand mindre end 5 arbejdsdage før den aftalte dato betales 50 % af det aftalte honorar. Ved kundens aflysning eller udskydelse mindre end 1 arbejdsdag før den aftalte dato betales det fulde honorar. 

 

Læs mere Luk

8. Priser

8.1 Alle priser er angivet ekskl. moms.  

8.2 Standardsoftware afregnes i henhold til gældende prisliste, medmindre andet er aftalt.  

8.3 Amesto tager forbehold for fejl i priser og specifikationer. 

 

Læs mere Luk

9. Udlæg

9.1 Kunden skal refundere Amestos dokumenterede og rimelige udlæg som Amestos har haft i forbindelse med Amestos opfyldelse af sine aftaleforpligtelser over for Kunden, herunder rejse-og transportomkostninger, udgifter til måltider, leje af lokaler gennem en tredjepart, osv.   

9.2 Hvor Amesto skal køre til og fra kundens lokationer, afregnes transporttid med aftalt timetakst fratrukket 50%. Transporttid beregnes fra den lokation konsulenten/medarbejderen er tilknyttet dog aldrig længere end den faktiske kørsel (f.eks. fra konsulentens bopæl). Bro, færge, ophold, hotel, forplejning mv. afregnes som udlæg til faktisk afholdte priser uden dækningsbidrag. 

Læs mere Luk

10. Prisregulering

10.1 Timepriser kan reguleres årligt pr. 1. januar uden særskilt varsel.  

10.2 Amesto er desuden berettiget til at forhøje aftalte priser, såfremt Amesto godtgør, at Amestos underleverandører, herunder eksempelvis Visma, forhøjer deres priser, eller der sker relevante ændringer i valutakurser, skatter, afgifter mv. Amesto skal oplyse (på hjemmesiden er tilstrækkeligt) om en sådan forhøjelse uden ugrundet ophold, når Amesto får viden om forhøjelsen og er alene berettiget til at forhøje sine priser med nettovirkningen af forhøjelsen og fra det tidspunkt, hvorfra Amestos underleverandørs prisforhøjelse er gældende. Amesto er ikke berettiget til at tillægge forhøjelsen noget dækningsbidrag.  

Læs mere Luk

11. Fakturering

11.1 Ved aftalte ydelser eller projekter, der strækker sig over mere end 10 kalenderdage, er Amesto berettiget til at fakturere à conto forud for aftalte timer og evt. udlæg i op til 30 dage ad gangen.  

 

 

Læs mere Luk

12. Betalingsbetingelser

12.1 Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant fra fakturadato.   

12.2 Amesto er berettiget til at opkræve morarente, svarende til 2 % pr. løbende måned, samt gebyrer og inddrivelsesomkostninger, fra forfaldsdatoen og indtil det skyldige beløb, inklusive morarenter, gebyrer og omkostninger, fuldt ud er godskrevet Amestos bankkonto.  

12.3 Amesto er endvidere, ved Kundens betalingsmisligholdelse, berettiget til at suspendere eller tilbageholde sine ydelser, respektive Kundens eventuelle aktiver, som er i Amestos besiddelse, indtil Kundens betaling, jfr. punkt 12.2, er modtaget.   

 

Læs mere Luk

13. Fastpris

13.1 Er der aftalt en fast pris, er der ikke i denne pris for så vidt angår Aftaler om konsulentydelser, taget højde for krav om, at hele eller dele af opgaven skal udføres uden for normal arbejdstid, jf. punkt 7. Amesto er således berettiget til at fakturere tillæg i overensstemmelse hermed.    

13.2 En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, Kunden har forsynet Amesto med, forud for Aftalens indgåelse. Parterne skal sikre, at det udtrykkeligt i Aftalen er anført som værende en fast pris, ellers anses det for at være et estimat.  

13.3 Såfremt Amesto efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på Amesto bedømmelse af opgavens omfang, og som Amesto ikke selv burde have været opmærksom på, skal Amesto uden ugrundet ophold meddele Kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til Amesto, og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil Amestos modtagelse af anmodningen om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres Amestos vederlag på baggrund af den foreløbigt anvendte tid og Amestos standard timetakster uden fratrukket rabat, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag.   

 

Læs mere Luk

14. Estimater

14.1 Priser afgivet af Amesto er baseret på Kundens oplysninger og Amestos viden om projektet på aftaletidspunktet og er ikke bindende for Amesto, medmindre det specifikt er aftalt. En pris anses således for at være et estimat, medmindre det udtrykkeligt er anført som en fast pris.  

14.2 Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser. Kunden kan vælge ikke at fortsætte arbejdet ved skriftlig meddelelse herom til Amesto.  

14.3 Medmindre overskridelserne kan tilregnes Amesto væsentlige misligholdelse, fritages Amesto for et eventuelt resultatansvar, såfremt Kunden ikke ønsker arbejdet fortsat.    

14.4 Kunden betaler Amesto for de timer, der er erlagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget hos Amesto. Beløb til betaling beregnes på baggrund af den foreløbigt anvendte tid og Amestos standard timetakster uden fratrukket rabat, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte (estimerede) vederlag. 

Læs mere Luk

15. Ejendomsret og brugsret

15.1 Amesto har ejendomsforbehold i alle ydelser indtil det aftalte vederlag inklusive eventuelle renter og gebyrer mv. er betalt fuldt ud, jfr. punkt 12.2 

15.2 Ved sin effektive betaling af Amestos vederlag erhverver Kunden alene en brugsret til de leverede ydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.  

Læs mere Luk

16. Kundens data

16.1 Data overladt til Amesto af Kunden tilhører Kunden og Amesto erhverver ingen rettigheder hertil, bortset en sådan brugsret som er nødvendig for, at Amesto kan opfylde Aftalen.  

 

Læs mere Luk

17. Levering og leveringstidspunkt

17.1 Al levering er ab Amestos adresse, medmindre andet er skriftligt aftalt.    

17.2 Såfremt leveringstidspunktet ikke er aftalt, foretages levering snarest muligt.    

17.3 Forsinkelse kan kun påberåbes af Kunden i det omfang, leveringstidspunktet er overskredet med minimum 30 dage, og kan kun påberåbes ved meddelelse til Amesto, der skal være kommet frem inden eller senest 45 kalenderdage fra det aftalte leveringstidspunkt. Ved senere reklamation fra Kunden, bortfalder Kundens ret til at påberåbe sig forsinkelsen. Amesto er alene ansvarlig for forsinkelse, såfremt den skyldes grov eller forsætlig forsømmelse fra Amestos side.   

 

Læs mere Luk

18. Reklamationer og afhjælpning

18.1 Kunden er forpligtet til at undersøge/teste alle leverancer grundigt ved levering og inden en leverance tages i brug af Kunden.  

18.2 Reklamation over mangler som Kunden burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse/test, jfr. punkt 18.1, skal ske skriftligt senest fem arbejdsdage efter levering.  

18.3 Kundens ret til at reklamere over mangler, herunder andre mangler end de i punkt 18.2 nævnte, såsom skjulte mangler, bortfalder endeligt 12 måneder efter det første af følgende tidspunkter: 1) den dag, hvor Kunden fik Amestos ydelser i hænde, 2) leveringstidspunktet, eller 3) det tidspunkt, hvor Kunden tog ydelserne i brug. Reklamationsfristen i købelovens § 54 er herved fraveget.   

18.4 Såfremt leverancen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld, er Amesto berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med et identisk eller tilsvarende produkt. Amesto kan efter eget skøn udnævne trediepart til at afhjælpe sådanne mangler eller stå for erstatning af det leverede. Såfremt Amesto foretager eller foranlediger en sådan afhjælpning, er Kunden ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning som følge af manglerne.   

18.5 Hvis det endeligt konstateres, at afhjælpning eller erstatning ikke er mulig, kan Kunden som sin eneste beføjelse vælge at hæve Aftalen om levering helt eller delvist og kræve forholdsmæssigt afslag eller hele købesummen tilbagebetalt. I sidstnævnte tilfælde kan tilbagebetaling maksimalt ske, for så vidt angår løbende vedligeholdelsesaftaler, af den aftalte vedligeholdelsesafgift for det foregående år.  

 

Læs mere Luk

19. Retsmangler

19.1 Hvis en tredjepart fremsætter krav mod Kunden i anledning af at leverancer fra Amesto angiveligt krænker en tredjeparts rettigheder, skal Kunden straks underrette Amesto herom og overlade al kommunikation med den pågældende tredjepart til Amesto. Kunden er herefter ikke berettiget til at varetage hele eller dele af sagen og er ikke berettiget til at indgå aftaler med tredjeparter, der påvirker eller involverer Amesto. 

19.2 Amesto skal herefter behandle sagen mod den pågældende tredjepart for egen regning.  

19.3 Hvis det fremgår af den endelige dom, at tredjepartens krav er berettiget, eller hvis Amesto vurderer, at dette er tilfældet, vil Amesto efter eget skøn udføre en af følgende handlinger:   

  • Amesto skal ændre ydelsen, så den ikke længere krænker en tredjeparts rettighed, eller   
  • Amesto skal levere en anden ydelse, som i alle væsentlige aspekter er i overensstemmelse med Aftalen, eller  
  • Amesto kan opsige Aftalen med Kunden med øjeblikkeligt varsel og betale Kunden et forholdsmæssigt nedslag baseret på Kundens afskrevne købspris for den ydelse, som, afslaget vedrører. Købsprisen afskrives lineært over en periode på fem (5) år, dvs. den forholdsmæssige nedsættelse udgør 100 % af købsprisen, hvis Amesto opsiger Aftalen inden for 12 måneder efter leveringsdagen, 80 %, hvis Amesto opsiger Aftalen inden for 24 måneder efter leveringsdagen osv.  
Læs mere Luk

20. Fortrolighed

20.1 Parterne er gensidigt forpligtet til at opbevare alle oplysninger om den anden Part og Aftalen fortrolige, når sådanne oplysninger har karakter af forretningshemmeligheder og ikke er almindeligt kendte.   

20.2 Parterne er enige om, at oplysninger om den anden Parts priser og kunder altid karakteriseres som værende forretningshemmeligheder.   

20.3 Fortrolighedspligten er af ubestemt varighed og skal fortsætte tidsubegrænset efter, at de øvrige dele af Aftalen er ophørt.  

 

Læs mere Luk

21. Personoplysninger

21.1 Hvis Amesto ved udførelsen af sine ydelser for Kunden skal behandle Kundens personoplysninger, skal Parterne indgå en separat databehandleraftale baseret på Datatilsynets til enhver tid værende standarddatabehandleraftale.  

Læs mere Luk

22. Markedsføring

22.1 Kunden accepterer, at Amesto kan anvende kunden som reference loyalt og i henhold til god skik i sine generelle markedsføringsaktiviteter. 
Læs mere Luk

23. Overdragelse

23.1 Kunden har ikke ret til at overdrage sine forpligtelser eller rettigheder under Aftaler indgået med Amesto uden først at indhente skriftligt samtykke fra Amesto.  
Læs mere Luk

24. Opsigelse og ophør

24.1 Indgåede Købsaftaler med en aftalt slutdato er, medmindre andet er aftalt skriftligt, uopsigelige i aftaleperioden. Ved en sådan aftaleperiodes ophør bortfalder aftalen automatisk.  

24.2 Indgåede Købsaftaler uden slutdato kan opsiges af begge parter med skriftligt varsel på 90 dage. Hvor der er aftalt en vedligeholdelsesperiode, skal opsigelse ske skriftlig 90 dage før udløb af vedligeholdelsesperioden.  

24.3 Opsigelse af softwaren skal sendes til: opsigelse@amesto.dk 

 

Læs mere Luk

25. Misligholdelse af Aftalen

25.1 En Part er berettiget til at opsige Aftalen i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse, hvis denne ikke afhjælpes inden 60 (tres) kalenderdage.   

25.2 Dette gælder dog ikke for betalingsmisligholdelse, hvor fristen for afhjælpning skal være syv (7) kalenderdage. 

25.3 Kundens insolvens eller konkurs skal anses for at være væsentlig misligholdelse, der berettiger Amesto til at hæve øjeblikkeligt uden afhjælpningsfrist. 

 

Læs mere Luk

26. Ansvar

26.1 Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler med nedenstående begrænsninger.  

26.2 Amesto er alene ansvarlig for Kundens direkte tab og ikke for indirekte tab eller følgeskader. Amesto er ikke ansvarlig for Kundens mistede fortjeneste, forventede besparelser, brug af intern tid, datatab eller -forvanskning eller goodwill, uanset om sådanne tab måtte være direkte eller indirekte. 

26.3 Parterne er ikke ansvarlige for forsinkelse, fejl og mangler, som er forårsaget af forhold udenfor parternes kontrol, som fx men ikke kun force majeure, strømafbrud, uregelmæssigheder i strømforsyningen, lynnedslag, statiske udladninger, forhold i tredjeparts produkter og ydelser, tredjepartsforsinkelser- eller mangler, restriktioner grundet epidemier, pandemier, strejker, arbejdsnedlæggelser/-blokader, osv. 

26.4 Amestos samlede ansvar overfor Kunden, kan, uanset om dette vedrører erstatning, forholdsmæssigt afslag, bod, friholdelse eller ethvert andet pengekrav, ikke overstige det beløb, som Kunden har betalt eller skulle betale for den ydelse, som gav anledning til kravet.  

26.5 Begrænsningerne i dette punkt 23 falder bort, hvis Kunden godtgør, at Amesto Solutions A/S har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed eller forsæt.  

 

Læs mere Luk

27. Produktansvar

27.1 Amesto fraskriver sig i videst muligt omfang produktansvar, herunder specifikt produktansvar som ikke følger af produktansvarslovens ufravigelige regler.    

27.2 I den udstrækning Amesto måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Amesto skadesløs i samme omfang, som Amestos ansvar er begrænset i Aftalen.   

Læs mere Luk

28. Tvister

28.1 Lovvalg  

Enhver tvist vedrørende Aftalen, herunder om eksistensen eller gyldigheden af denne, mellem Parterne er underlagt dansk ret, idet der ses bort fra lovvalgsregler eller andre regler der peger på anvendelsen af andet en materiel dansk ret.  

28.2 Forhandling  

Eventuelle uoverensstemmelser imellem Parterne skal søges løst ved forhandling, eventuelt ved at eskalere uoverensstemmelsen til Parternes respektive øverste ledelsesorganer.  

28.3 Mediation  

Enhver tvist mellem Parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal indledningsvist søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters mediationsprocedure IT-mediation (itadvokater.dk). Parterne er pligtige til at forsøge mediation, medmindre en Part risikerer retsfortabelse. Parterne er forpligtigede til at møde op til det første mediationsmøde.  

28.4 Uenigheder om juridisk/tekniske forhold  

Hvis Parternes uenighed vedrører juridisk/tekniske forhold, for eksempel forståelsen af en eller flere kontraktbestemmelser eller hvorvidt en svartid er overholdt, er hver af Parterne berettiget til at indhente en vejledende udtalelse herom i medfør af Danske IT-advokaters ekspertordning Konfliktløsning (itadvokater.dk). Ekspertens/eksperternes afgørelse er bindende for Parterne indtil en eventuel voldgiftsafgørelse foreligger.  

28.5 Voldgift  

Såfremt tvisten ikke kan løses ved forhandling eller mediation afgøres den endeligt ved voldgift i henhold til Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler.  

Voldgiftsretten skal bestå af én dommer, der skal have dokumenteret erfaring med løsning af IT-tvister.   

Voldgiftsretten skal have sæde i København.  

 28.6 Undtagelser til voldgiftsbehandling  

Uanset ovenstående er Amesto berettiget til at indlede en sag ved de ordinære domstole vedrørende Kundens manglende betaling eller med henblik på at opnå midlertidige forbud og påbud i den relevante retskreds, idet Københavns Byret er aftalt værneting for sager om betalingskrav.  

Læs mere Luk

Del II

BETINGELSER FOR SOFTWARE, SAAS OG TREDJEPARTSYDELSER

I tillæg til DEL I gælder følgende supplerende betingelser for software, SaaS-ydelser og tredjepartsprodukter eller –services leveret af Amesto.

29. Hosting, licens- og Tredjepartsbetingelser

29.1 Hvor software og SaaS-ydelser leveres som en hosted løsning, vil kunden som udgangspunkt selv være ansvarlig for at indgå og have nødvendig aftale med hostingleverandøren. I sådanne tilfælde vil en sådan tredjepartshosting-ydelse ikke være dækket af denne Aftale, men altså af en særskilt aftale direkte mellem kunden og hostingleverandøren. 

29.2 Brugen af software, SaaS-ydelser og tredjepartsydelser kan være underlagt specifikke licens- eller brugsbetingelser, herunder dels fra Amesto (”Licensbetingelser”) og dels fra tredjeparter (”Tredjepartsbetingelser”), som har forrang frem for Parternes øvrige aftaler, jfr. nedenfor. Tredjepartsbetingelserne, som automatisk skal anses for at være inkorporeret i Parternes Aftale enten ved vedhæftning eller via links, henholdsvis Licensbetingelserne, kan indeholde regler om brugsret, kopiering, ansvarsbegrænsninger, minimumsvarighed af licensen (hvor servicen/licensen ikke kan opsiges), værneting osv. 

29.3 Såfremt der opstår en tvist mellem Amesto og Kunden vedrørende Licensbetingelser eller Tredjepartbetingelser, er Amesto således berettiget til at påberåbe sig dels bestemmelserne i Licensbetingelserne eller Tredjepartbetingelserne og dels Betingelserne, alt efter, hvad der stiller Amesto bedst. 

29.4 Kunden er forpligtet til at gennemgå Licensbetingelserne henholdsvis Tredjepartbetingelserne, og disse betragtes som en del af Parternes aftale, uanset om de er underskrevet, eller på anden måde aktivt accepteret af Kunden eller ej. 

Læs mere Luk

30. Brugsret

30.1 Enhver brugsret forudsætter, at Kunden betaler de vederlag mv., som ifølge Licens- eller Tredjepartsbetingelserne skal betales for brugen.

30.2 Kunden mål ikke distribuere, udleje, lease, viderelicensere eller overføre software og dokumentation til en tredjepart. Kunden må ikke foretage ændringer i, adskille eller dekompilere softwaren eller nogen dele af denne. 

30.3 Det forudsættes, at software leveret af Amesto under Aftalen, afvikles på hardware og i operativsystemmiljøer, som angivet af Amesto eller tredjepart. 

Læs mere Luk

31. Amestos Licensbetingelser

31.1 Medmindre andet er aftalt, skal Licensbetingelserne i dette punkt 31 gælde for standard Amesto software eller komponenter udviklet af Amesto under Aftalen: 

31.2 Kunden har en ikke-eksklusiv brugsret til aftalte produkter, dokumentation, materiale samt programmel til kundens egne formål i overensstemmelse med Købsaftalens bestemmelser. Ejendomsretten og alle øvrige immaterielle rettigheder tilhører dog Amesto. 

31.3 Amesto er altid berettiget til frit at anvende den generelle viden og erfaring, som oparbejdes i forbindelse med leveringen af ydelser til kunden.  

31.4 Betaling af en vedligeholdelsesafgift i henhold til særskilt aftale er en forudsætning for retten til at bruge Amesto software og dokumentation. 

31.5 Ved Aftalens ophør, vil adgang til standard Amesto software ophøre automatisk. Efter ophør kan kunden fortsat anvende komponenter og software udviklet specifikt til kunden, medmindre andet er aftalt.  

 

 

Læs mere Luk

32. Mangler ved tredjepartsydelser

32.1 Ved mangler ved tredjepartsydelser er Amestos afhjælpningsforpligtelser begrænset til at videregive Kundens eventuelle reklamation til den tredjepart, som har leveret ydelsen uden ugrundet ophold.  

 

Læs mere Luk

33. Yderligere begrænsninger af ansvar

33.1 Amesto er ikke ansvarlig for skader forårsaget af defekter i standardsoftware, SaaS-ydelser eller services leveret af Tredjepart, og Kunden kan alene påberåbe sig de pågældende Tredjepartsbetingelser overfor leverandøren af sådanne ydelser. 

33.2 Amesto er kun ansvarlig for, at den senest opdaterede version af leveret software vil være kompatibel med den senest opdaterede version af operativsystemet og hardwaren. Kunden skal påse at softwaren bruges sammen med den nødvendige hardware og software, og at operativsystemet opdateres til den nyeste tilgængelige version, dersom en opdatering er nødvendig, for at softwaren skal fungere i henhold til specifikationen. 

 

Læs mere Luk

34. Amestos programmeringsarbejde

34.1 Amesto bevarer rettighederne, herunder ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder, til eventuel software med tilhørende dokumentation, herunder manualer og anden brugervejledning, udviklet eller tilpasset til Kunden. Såfremt udviklingen/tilpasningen vedrører et produkt, som Kunden har licenseret fra Amesto, gælder licensbetingelserne tilsvarende for udviklingen henholdsvis tilpasningen.  

34.2 Software, der skal udvikles eller tilpasses for Kunden af Amesto, skal udvikles og programmeres efter de retningslinjer og specifikationer, der aftales specifikt mellem Parterne. Amesto er alene ansvarlig for, at softwaren lever op til de konkrete specifikationer, som Kunden har forsynet Amesto med, og Amesto påtager sig således intet ansvar for specifik funktionalitet eller integrationsmuligheder mv., medmindre disse tydeligt fremgår af specifikationerne. Amesto påtager sig ingen forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af specialprogrammeret software eller dokumentation hertil, medmindre dette er aftalt.  

34.3 I forbindelse med at Amesto udvikler/tilpasser programmel til Kunden, foretager Amesto i sin virksomhed en intern test (fabrikstest) af det udviklede. Det er herefter op til Kunden at foretage behørig aftestning af programmellet i et testmiljø hos Kunden, der modsvarer det driftsmiljø, hvor resultatet af Amesto udvikling efterfølgende skal sættes i drift.   

34.4 Amesto indestår for, at software, der skal specialprogrammeres af Amesto, ikke Amesto bekendt krænker tredjemands ret, herunder danske patent- eller ophavsrettigheder af nogen art.   

 

Læs mere Luk