General terms and conditions

Generel terms and conditions

Generelle betingelser

1. Ophavsrettigheder

Amesto Solutions A/S, herefter AS er eneste ejer af alle ophavsrettigheder til Softwaren og Dokumentationen.

2. Ret til at bruge Softwaren og Dokumentationen

AS giver Kunden en ikke-overførbar og ikke-eksklusiv, begrænset ret til at bruge Softwaren og Dokumentationen til sine interne   forretningsformål.

Denne Aftale skal også omfatte eventuelle andre softwaremoduler fra Amesto som Kunden bestiller senere. Betaling af vedligeholdelsesafgiften i henhold til denne Aftale er en forudsætning for retten til at bruge Softwaren og Dokumentationen.

3. Vedligehold af Software

Kundens ret til at bruge Softwaren og Dokumentationen skal omfatte opdateringsversioner, nye versioner og i tillæg efter levering af Softwaren og Dokumentationen mod betaling af en årlig vedligeholdelsesafgift. Kunden skal modtage alle standardopdateringer og nye versioner af Softwaren, inklusive Dokumentationen som er angivet i denne Aftale. Kunden er forpligtet til at installere og køre den nyeste version af den leverede software. Vedligeholdsperioden følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december og fornyes automatisk hvert år, medmindre Aftalen opsiges eller ophæves, jfr. pkt. 11.

Vedligeholdelsesafgiften faktureres fra AS til Kunden 1. januar hvert år, og skal forud betales for et år. I det år Softwaren leveres, skal vedligeholdelsesafgiften for resten af året betales inden 30 dage fra leveringsdatoen som er angivet i denne Aftale. Vedligeholdelsesafgiften for Softwaren er angivet i AS prislisten, og kan øges indtil øgningen i konsumprisindekset for foregående år. Kunden skal betale alle sagsbehandlingsomkostninger og omkostninger som påløber i forbindelse med inddrivning af vedligeholdelsesafgifter som ikke betales ved forfald. Produktions- og behandlingsomkostninger i tilknytning til softwareudsendelser vil blive faktureret Kunden. AS fakturerer og inddriver den årlige vedligeholdelsesafgift i eget regi, og indbetaling fra Kunden skal ske til AS.

4. Specificering af leverancen

Softwareleverancen er en standard softwareversion som angivet i vedlagte specifikation. Hver Softwareleverance dækker Softwarevedligehold fra AS som angivet i denne Aftale samt følgende:

  • Software
  • Dokumentation

Softwaren er tilgængelig på CD eller via Internet i en kompileret version som er klar til implementering på Kundens datasystem. Distributøren/Forhandleren kan i henhold til en særskilt aftale mellem Distributøren/Forhandleren og Kunden give hjælp til installation og brugerstøtte til Softwaren. Omkostningerne for en sådan installation og brugerstøtte er ikke inkluderet i vedligeholdelsesafgiften.

5. Dokumentation

Dokumentationen som er omtalt i punkt 4, er gratis og omfatter specifikationen af softwarearkitekturen, instruktioner om hvordan man kommer i gang og et ”hjælpesystem” som er tilgængeligt under arbejdet. Den ovenfornævnte Dokumentation leveres kun i et eksemplar. Yderligere eksemplarer leveres i.h.h.t. prisliste fra AS.

6. Begrænsede garantier

AS garanterer og indestår for at Softwaren i det væsentlige vil være fejlfri og i stand til at udføre funktionerne som er beskrevet i Dokumentationen. Det forudsættes at Softwaren køres på hardware og i operativsystemmiljø som angivet i Dokumentationen. AS er indstillet på at gøre sit bedste for at rette alle verificerede fejl inden for rimelig tid. AS kan efter eget skøn udnævne Distributøren/Forhandleren til at rette sådanne verificerede fejl. AS er ikke ansvarlig for fejl som er forårsaget af udenfor liggende forhold som strømafbrud, uregelmæssigheder i strømforsyningen, lynnedslag, statiske udladninger, osv. Endvidere garanterer AS kun at den sidst opdaterede version af den leverede Software vil være kompatibel med den sidste, opdaterede version af operativsystemet, dokumentationen og hardwaren ifølge Dokumentationen. Kunden skal påse at Softwaren bruges sammen med den nødvendige hardware og software, og at operativsystemet opdateres til den nyeste tilgængelige version dersom en opdatering er nødvendig for at Softwaren skal fungere i henhold til Dokumentationen. AS skal ikke være ansvarlig hvis Kunden eller en tredjepart har gjort ændringer i softwaren.                                            

7. Ansvarsbegrænsning

Hvis Software som omfattes af garanti i henhold til punkt 6 ikke fungerer som den skal, skal Amesto’s ansvar være begrænset til at rette verificerede fejl eller mangler eller omlevering, efter AS valg.

Hvis AS ikke retter fejlene eller manglerne eller foretager omlevering inden for rimelig tid, kan Kunden ophæve Aftalen. I så fald har Kunden ret til at få tilbagebetalt vedligeholdelsesafgiften for det foregående år. Kunden skal ikke have nogen krav mod AS ud over dette.

Hvis AS bliver holdt ansvarlig for at betale Kunden erstatning som følge af brud på nogen af forpligtelserne i henhold til denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, som følge af handling eller undladelse fra AS side i forbindelse med produktion eller leverance af Softwaren, skal denne erstatning ikke omfatte kompensation for direkte tab og omkostninger, følgeskader eller indirekte tab eller noget som helst tab som opstår som følge af eller i forbindelse med sådan et brud.

8. Ophavsrettigheder

Kunden anerkender AS rettigheder og ophavsrettigheder til Softwaren og Dokumentationen. Kunden skal ikke distribuere, udleje, lease eller overføre Softwaren og Dokumentationen til en tredjepart. Kunden skal ikke foretage ændringer i, adskille eller dekompilere Softwaren eller nogen dele af denne. Hvis Kunden krænker AS ophavsrettigheder til Softwaren og Dokumentationen, skal han betale AS en bod som tilsvarer femten gange den årlige vedligeholdelsesafgift i henhold til denne Aftale.

9. Konfidentialitet

Kunden accepterer at han skal hemmeligholde og ikke fremlægge nogen konfidentiel eller proprietær information fra AS som han har fået tilgang til gennem denne Aftale eller i forbindelse med denne, andet end efter skriftlig tilladelse fra AS, og skal pålægge sine ansatte og konsulenter at overholde disse forpligtelser. Kunden må ikke fremlægge resultaterne af nogen ydelsestest af Softwaren til nogen tredjepart uden efter skriftligt forhåndssamtykke fra AS.

10. Fremlæggelse for markedsføringsformål

Kunden accepterer at AS kan referere til Kundens brug af programmet i sine generelle markedsføringsaktiviteter, dersom Kunden ikke har reserveret sig mod dette.

11. Ophævelse/opsigelse

Kunden kan opsige denne Aftale for en hvilken som helst Software eller Softwaremodul med skriftligt varsel til AS. 90 dage før fornyelsen af vedligeholdelsesperioden. AS kan ophæve denne Aftale med øjeblikkelig virkning hvis Kunden misligholder nogen af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale eller hvis han bliver insolvent eller går konkurs. Ved ophævelse eller opsigelse af denne Aftale skal Kunden slette alle kopier af Softwaren og Dokumentationen og har ikke ret til videre brug af Softwaren og Dokumentationen.

12. Afslutning af softwareudvikling

AS er ikke forpligtet til fortsat at levere nye versioner af Softwaren hvis AS bestemmer sig for at stoppe udviklingen, uanset grund. Kunden skal underrettes skriftligt om sådan en afgørelse. I så fald kan Kunden fortsat bruge den sidste version af Softwaren på egen risiko uden at måtte betale vedligeholdelsesafgift.

13. Overdragelse

Kunden har ikke ret til at overdrage denne Aftale uden skriftligt forhåndssamtykke fra AS. Det samme gælder hvis Kunden bliver fusioneret eller udskilt.

14. Aftalens virkeområde

Denne Aftale udgør hele aftalen mellem parterne. Tillæg skal godkendes skriftligt af adm. Dir. i AS. Bestemmelserne i denne Aftale erstatter alle betingelser og vilkår som aftales mundtligt eller som findes i andre dokumenter og som står i modstrid til denne Aftale.

15. Tvister – gældende lov – jurisdiktion

Hvis der opstår en tvist i forbindelse med tolkningen af denne Aftale, skal parterne prøve at løse tvisten gennem mindelige diskussioner. Hvis tvisten ikke kan løses på denne måde, skal den henvises til de ordinære domstole i København.