<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1624799804485330&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søge hjemmeside:

Generelle betingelser

AMESTO SOLUTIONS

Generelle forretningsbetingelser

  

AMESTO SOLUTIONS DANMARK A/S

Generelle betingelser

1. Omfang

1.1 Medmindre vilkårene i de generelle forretningsbetingelser udtrykkeligt er ændret i en særskilt, skriftlig aftale, er vilkårene i disse betingelser gældende.

Læs mere Luk

2. EJENDOMS- OG BRUGSRETTIGHEDER

2.1 Kunden har en ubegrænset ikke-eksklusiv brugsret til samtlige produkter, dokumentation, materiale samt programmel. i henhold til særskilt aftale. Alle immaterielle rettigheder tilhører dog Amesto.

2.2 Amesto er desuden, under iagttagelse af punkt 2.1, berettiget til frit at anvende den viden og erfaring, som oparbejdes i forbindelse med leveringen af ydelser til kunden.

2.3 Hvis kunden forlader Amesto, skal Amesto etablere adgang til al nuværende kildekode udviklet specifikt til kunden. Standard Amesto moduler, vil ikke være tilgængelige ved overdragelse til ny forhandler.

2.4 Betaling af en vedligeholdelsesafgift i henhold til særskilt aftale er en forudsætning for retten til at bruge softwaren og dokumentationen.

Læs mere Luk

3. OPHAVSRETTIGHEDER

3.1. Kunden anerkender alle rettigheder og ophavsrettigheder til software og dokumentation. Kunden mål ikke distribuere, udleje, lease eller overføre software og dokumentation til en tredjepart. Kunden må ikke foretage ændringer i, adskille eller dekompilere softwaren eller nogen dele af denne.

Læs mere Luk

4. KONSULENTYDELSER

4.1 Amesto leverer den fornødne konsulentbistand til kunden. Ydelsen vedrører generel konsulentbistand eller konkrete opgaver i en nærmere angivet kontraktperiode. Amesto bærer ikke noget ansvar for, at konsulenterne har specifikt kendskab til kundens IT-systemer og/eller programmel. Amesto er ansvarlig for, at konsulenterne har tilstrækkelige uddannelses- og arbejdsmæssige kvalifikationer til at kunne levere konsulentbistand til den bestilte opgave i en kvalitet, der som minimum svarer til sædvanlig standard på området.

4.2 Konsulenter, erstattes/udskiftes kun såfremt dette kan ske uden ulempe og/eller meromkostning for kunden.

4.3 Såfremt en konsulent måtte blive uarbejdsdygtig grundet sygdom eller lignende, herunder graviditet, dødsfald, opsigelse eller andet, der kan betegnes som lovligt forfald, og således blive forhindret i at varetage sine funktioner som konsulent for kunden, er Amesto ikke ansvarlig for, at løsningen af opgaven/leveringen af ydelserne kan forsinkes.

4.4 Såfremt en situation som anført i punkt 4.3 måtte opstå, vil Amesto bestræbe sig på hurtigst muligt at finde en ny konsulent med de relevante kvalifikationer.

Læs mere Luk

5. Leveringstidspunkt og tidsforbrug

5.1 Da Amesto’s konsulentydelser alene ydes på timebasis, medmindre andet er skriftligt aftalt, må eventuelle angivne arbejdsperioder alene betragtes som vejledende estimater. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af de konkrete opgaver kan være forbundet med stor usikkerhed, hvorfor et estimeret tidsforbrug kan variere betydeligt fra det reelle tidsforbrug.

5.2 Amesto bærer ikke noget ansvar for, at et eventuelt estimeret tidsforbrug overskrides.

Læs mere Luk

6. begrænsede garantier

6.1 Amesto garanterer og indestår for at softwaren i det væsentlige vil være fejlfri og i stand til at udføre funktionerne som beskrevet. Det forudsættes at softwaren køres på hardware og i operativsystemmiljø som angivet af Amesto.

6.2 Amesto er indstillet på at gøre sit bedste for at rette alle verificerede fejl inden for rimelig tid. Amesto kan efter eget skøn udnævne trediepart til at rette sådanne verificerede fejl.

6.3 Amesto er ikke ansvarlig for fejl som er forårsaget af udenfor liggende forhold som strømafbrud, uregelmæssigheder i strømforsyningen, lynnedslag, statiske udladninger, osv.

6.4 Endvidere garanterer Amesto kun at den senest opdaterede version af den leverede software vil være kompatibel med den senest opdaterede version af operativsystemet og hardwaren. Kunden skal påse at softwaren bruges sammen med den nødvendige hardware og software, og at operativsystemet opdateres til den nyeste tilgængelige version dersom en opdatering er nødvendig for at softwaren skal fungere i henhold til specifikationen. Amesto skal ikke være ansvarlig hvis kunden eller en trediepart har gjort ændringer i softwaren.      

Læs mere Luk

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 Hvis software som omfattes af garanti i henhold til punkt 6. ikke fungerer som den skal, skal Amesto’s ansvar være begrænset til at rette verificerede fejl eller mangler eller omlevering, efter Amesto's valg.

7.2 Hvis Amesto ikke retter fejlene eller manglerne eller foretager omlevering inden for rimelig tid, kan kunden ophæve aftalen. I så fald har kunden ret til at få tilbagebetalt vedligeholdelsesafgiften for det foregående år. Kunden skal ikke have nogen krav mod Amesto ud over dette.

7.3 Hvis Amesto bliver holdt ansvarlig for at betale kunden erstatning som følge af brud på nogen af forpligtelserne i henhold til den indgåede aftale, herunder, men ikke begrænset til, som følge af handling eller undladelse fra Amesto's side i forbindelse med produktion eller leverance af softwaren, skal denne erstatning ikke omfatte kompensation for direkte tab og omkostninger, følgeskader eller indirekte tab eller noget som helst tab som opstår som følge af eller i forbindelse med sådan et brud.

Læs mere Luk

8. End of life

8.1 Amesto Solutions A/S er ikke forpligtet til fortsat at levere nye versioner af Softwaren til evig tid.

8.2 Hvis Amesto Solutions A/S bestemmer sig for at stoppe udviklingen, uanset grund. skal Kunden underrettes skriftligt om sådan en afgørelse i rimelig tid inden udviklingen stoppes.

8.3 Ved End Of Life kan Kunden fortsat bruge den sidste version af Softwaren på egen risiko uden at måtte betale vedligeholdelsesafgift.

Læs mere Luk

9. Priser

9.1 Den aftalte timepris er gældende for konsulentydelser, der udføres inden for normal arbejdstid, dvs. i hverdagene (mandag-fredag, ekskl. helligdage) i tidsrummet 08.00-17.00.

9.2 Hvis kunden ønsker konsulentydelser i tidsrummet 17.00– 21.00, beregnes der et tillæg på 50% af den aftalte timepris. I tidsrummet 21.00-08.00 beregnes et tillæg på 100% af timeprisen. Lørdage, søndage og helligdage beregnes et tillæg på 150% af timeprisen.

9.3 Arbejde i henhold til 8.2. udføres kun efter aftale med kunden, idet Amesto ellers ikke er berettiget til de angivne tillæg.

9.4 Såfremt andet ikke er aftalt, afregnes kørsel til halv timepris. Kørsel afregnes fra den lokation konsulenten er tilknyttet dog aldrig længere end den faktiske kørsel (f.eks. fra konsulentens bopæl). Bro, færge og evt. hotelregninger afregnes med de faktiske beløb efter regning.

9.5 Såfremt andet ikke er aftalt, faktureres vagter hvor konsulenten er anmodet om at stå til rådighed med 25% af aftalt timepris for den aftalte periode + aftalt timepris pr. påbegyndt time.

9.6 Ved kundens aflysning eller udskydelse af en aftale om konsulentbistand mindre end 5 arbejdsdage før den aftalte dato betales 50 % af det aftalte honorar. Ved kundens aflysning eller udskydelse mindre end 1 arbejdsdag før den aftalte dato betales det fulde honorar.

9.7 Timepriser kan reguleres årligt pr. 1. januar uden særskilt varsel.

9.8 Tilbud er, hvis ikke andet er anført, gældende 30 dage fra tilbudsdato.

9.9 Standardsoftware afregnes i henhold til gældende prisliste.

9.10 Amesto tager forbehold for software prisændringer og fejl i priser og specifikationer.

Læs mere Luk

10. Debitering

10.1 Ved bestilling faktureres eventuel software i henhold til softwareleverandørens betingelser.

10.2 Amesto licenser og supportaftaler faktureres 12 måneder forud.

10.3 Udførte konsulentydelser debiteres løbende pr. måned, efter at arbejdet er udført.

10.4 Standard betalingsbetingelser er 14 dage netto.

Læs mere Luk

11. Konfidentialitet

11.1 Parterne er hver især forpligtede til uden tidsbegrænsning at hemmeligholde alle oplysninger om den anden part af fortrolig karakter, som måtte komme til deres kendskab som en følge af samarbejdet vedrørende leveringen af konsulentydelser. Som fortrolige oplysninger anses alle oplysninger, som ikke i forvejen er alment kendte eller tilgængelige for offentligheden.

Læs mere Luk

12. FREMLÆGGELSE FOR MARKEDSFØRINGSFORMÅL

12.1 Kunden accepterer at Amesto kan referere til kundens brug af programmet i sine generelle markedsføringsaktiviteter, dersom kunden ikke har reserveret sig mod dette.

Læs mere Luk

13. Overdragelse

13.1 Kunden har ikke ret til at overdrage aftaler indgået med Amesto uden skriftligt forhåndssamtykke. Det samme gælder hvis kunden bliver fusioneret eller udskilt.

Læs mere Luk

14. Opsigelse

14.1. Indgåede aftaler med en aftalt slutdato er, medmindre andet er aftalt skriftligt, uopsigelige i kontraktperioden. Ved en kontraktperiodes eventuelle ophør bortfalder aftalen automatisk.

14.2. Indgåede aftaler uden slutdato kan opsiges af begge parter med skriftligt varsel 90 dage før fornyelsen af vedligeholdelsesperioden. Opsigelse af softwaren skal sendes til: opsigelse@amesto.dk

14.3 Amesto kan ophæve alle indgåede aftaler med øjeblikkelig virkning hvis kunden misligholder nogen af sine forpligtelser i henhold til disse aftaler eller hvis han bliver insolvent eller går konkurs.

Læs mere Luk

15. FORCE MAJEURE

15.1 Ingen af parterne skal i henhold til den indgåede aftale være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve en aftale om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage som følge af sådanne forhold.

Læs mere Luk

16. LOVVALG OG TVISTER

16.1. Hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i parternes indbyrdes forhold.

16.2. Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om kontraktens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.

16.3. Løses konflikten ikke senest 30 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat med henvisning til punkt 14.2, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole med Sø- og Handelsretten som værneting i 1. instans.

Læs mere Luk